Založení společenství vlastníků – notářský zápis

N o tá ř s k ý z á pi s

sepsaný dne dvacátéhodevátého března rokudvatisícedvacetdva (29.3.2022) JUDr. Hanou Staníčkovou, notářkou v Opavě, v notářské kanceláři v Opavě, Ostrožná 6. ———————-

Do notářské kanceláře se dostavili mně osobně jménem a příjmením neznámí a podle svých prohlášení k právnímu jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu zcela způsobilí účastníci: —————————————————————————————————–

1. společnost HOUM s.r.o. , se sídlem Opava, Předměstí, Nákladní 895/41, 746 01, identifikační číslo 483 99 698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10480, zastoupená jednatelem společnosti panem Ing. Vítězslavem Střílkou, nar. 31.3.1961, Opava, Předměstí,, Jaselská 3023/29a, jejíž existence mi byla prokázána Výpisem z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a z Evidence skutečných majitelů, vše ze dne 3.3.2022, o kterém jednatel společnosti prohlašuje, že obsahuje aktuální a platné údaje, ———————-

2. pan Lukáš Malík, nar. 13.2.1974, bydlištěm a pobytem Hradec nad Moravicí, Na Rybníkách 790, 747 41, ————————————————————————–

3. paní Kateřina Urbanová, nar. 31.12.1989, bydlištěm a pobytem Radkov čp. 97, 747 84, —————————————————————————————————

a požádali o ————————————————————————————————-

založení společenství vlastníků
schválením stanov podle § 1200 odst, 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Konstatuje se, že shora uvedení účastníci jsou současnými jedinými vlastníky jednotek vymezených v budově číslo popisné 895, obč. vyb. v části obce Předměstí, postavené na pozemku parcelního čísla 1446/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Opava- Předměstí, obci Opava.————————————————————————————-

II.

Ve smyslu ustanovení § 1200 odst. 1 zákona číslo 86/2012 Sb, občanský zákoník, Společenství vlastníků se založí schválením stanov, které vyžadují formu veřejné listiny. ——

NZ 103/2022

Strana druhá

III.

Vlastníci jednotek vymezených v budově Předměstí, číslo popisné 895 obč. vyb. na pozemku parcelního čísla 1446/1 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava- Předměstí, obec Opava, určují první členy statutárního orgánu a schvalují stanovy společenství vlastníků v tomto znění: ——————————————————————

STANOVY
Společenství vlastníků Nákladní 41, Opava

Čl. I. Základní ustanovení

(1) Název společenství vlastníků (dále jen „společenství“) zní: Společenství vlastníků Nákladní 41, Opava —————————————————————————————————————— (2) Společenství vzniklo pro dům na adrese: Opava, Předměstí, Nákladní 895/41, 746 01. ————— (3) Společenství má sídlo na adrese: Opava, Předměstí, Nákladní 895/41, 746 01, tedy v domě, pro který vzniklo———————————————————————————————————– (4) Společenství je právnickou osobou, která vznikla k nemovitosti s jednotkami vymezenými podle občanského zákoníku. ———————————————————————————————— (5) Společenství se zapisuje do veřejného rejstříku právnických osob, kterým je rejstřík společenství vlastníků jednotek.—————————————————————————————————- (6) Členy společenství jsou vlastníci jednotek (bytů a nebytových prostorů) v domě. —————

Čl. II
Předmět činnosti společenství, pravidla pro správu domu a pozemku

(1) Předmětem činnosti společenství je správa domu, pro který bylo zřízeno. Společenství vykonává také další činnosti spojené se správou domu. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.——————————————————————————-

(2) Správou domu se rozumí zajišťování:———————————————————————— a) provozu domu, pozemku pod domem, popř. dalších nemovitostí, které s domem tvoří funkční

celek (vedlejší stavby, zahrada apod.), ——————————————————————— b) údržby a oprav společných částí domu, ——————————————————————– c) revizí a oprav protipožárního zabezpečení domu, hromosvodů, společných částí rozvodů

elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, zařízení pro příjem televizního a

rozhlasového signálu, apod.,———————————————————————————- e) prohlídek komínů –kontroly spalinových cest, ——————————————————— f) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů

spojených se správou domu. ——————————————————————————–

Strana třetí

(3) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o: ——————

a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo, ———————————————————– b) pojištění domu, —————————————————————————————————– c) nájmu společných částí domu, —————————————————————————- d) vedení účetnictví a správě domu. ——————————————————————————–

(4) Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 2 a 3 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů. ——————————

(5) Společenství dále zajišťuje zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku: ————- a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené

se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“), —————– b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány, ————– c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,
d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky, —————————————- e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,
f) vedení seznamu členů společenství. ———————————————————————-

(6) Společenství zajišťuje buď přímo nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen „služby“), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména vybírání úhrad záloh na služby zajišťované společenstvím a jejich vyúčtování vlastníkům jednotek————————————————————————————-

(7) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv. ——————————————————-

(8) V rámci činností vykonávaných v rozsahu právních přepisů společenství dále zajišťuje vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství.-

Čl. III
Užívání společných částí domu.

(1) Členové společenství jsou oprávněni užívat v přiměřené míře a k obvyklým účelům volně přístupné společné prostory domu. Při tom jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních členů. Pokud se jedná o výlučné užívání společných částí budovy (zamčené sklepy, půdy apod.) jsou členové společenství oprávněni užívat společné části domu v rozsahu odpovídajícímu jejich majetkovému podílu na společných částech domu——————————————————–

(2) Členové společenství, nebo ti, kteří s nimi jednotku užívají, nebo ti, kterým umožnili do domu přístup jsou povinni při užívání domu udržovat klid a to především v nočních hodinách od 22.00 do 06.00 hodin.————————————————————————————————————

(3) Členové společenství nebo ti, kteří s nimi jednotku užívají, nebo ti, kterým umožnili do domu přístup jsou povinni udržovat ve své jednotce i ve společných prostorech domu pořádek a čistotu.——

Strana čtvrtá

(4) Členové společenství nebo ti, kteří s nimi jednotku užívají, nebo ti, kterým umožnili do domu přístup. jsou povinni dodržovat domovní řád, který je k tomuto účelu oprávněno vydat společenství vlastníků.—————————————————————————————————————

Čl. IV Orgány společenství

(1) Orgány společenství jsou:————————————————————————————- a) shromáždění,———————————————————————————————— b) výbor (pokud místo něj není zvolen předseda společenství vlastníků)—————————–

(2) Společenství může zřídit změnou stanov další orgány, těmto orgánům ovšem nelze svěřit působnost vyhrazenou právním předpisem shromáždění nebo statutárnímu orgánu. Volenými orgány společenství jsou výbor, popřípadě další orgány zřízené změnou stanov.————————————-

(3) Jednání všech orgánů společenství jsou neveřejná, pokud tyto orgány nerozhodnou jinak. Hlasování na jednání orgánů probíhá zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem, který orgán určí svým rozhodnutím. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování.————-

ČI. V Shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění. Shromáždění tvoří všichni členové společenství.

(2) Každý člen společenství má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech domu a pozemku pod domem. Je-li vlastníkem jednotky samo společenství, k jeho hlasu se nepřihlíží.

(3) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. V případě, že se člen SVJ nemůže shromáždění účastnit osobně, může pro účel zastoupení na shromáždění pověřit plnou mocí jinou osobu starší 18 let. Podpis zmocnitele nemusí být notářsky ověřen.——————————————-

(4) Do působnosti shromáždění náleží rozhodování o těchto věcech: —————————————- a) změna stanov, ———————————————————————————————— b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, —— c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, ——————- d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření

společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští

období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, ——————— e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na

jednotky, ——————————————————————————————————- f) rozhodování o: ———————————————————————————————– • členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení, ——————-

• změně účelu užívání domu nebo jednotky, ————————————————————– • změně podlahové plochy jednotky, ———————————————————————– • úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, ——————————————- • změně podílu na společných částech, —————————————————————— • změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky, —————

Strana čtvrtá

• opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 10% z roční tvorby

fondu oprav,————————————————————————————————— g) udělování předchozího souhlasu k:———————————————————————-

• •

nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, ————-

nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku 10% z roční tvorby fondu oprav, —————————————————————————————

uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,

uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, ——————————————

h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku (správce domu), i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, ——————————————————————

i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.————————————————————————–

(5) Nadpoloviční většiny všech hlasů členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o:—————–

 1. a)  změně stanov, ———————————————————————————————–
 2. b)  změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, ——
 3. c)  uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,-
 4. d)  přenesení některých svých pravomocí na výbor nebo předsedu společenství. ——————-

(6) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich. Neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství sami.—————————————————————————————————–

(7) Shromáždění se svolává pozvánkou, která se doručí všem členům společenství:——————-

 1. a)  e-mailovou poštou těm členům společenství, kteří nahlásili statutárnímu orgánu nebo správci domu ———————————————————————————————————-
 2. b)  písemně poštou ostatním členům společenství.——————————————————-

(8) Na platnost svolání shromáždění nemá vliv, pokud dojde k zaslání pozvánky písemně namísto e- mailem. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.———————————————————-

(9) Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 7 dní přede dnem konání shromáždění. Vpozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. ———————

(10) Jednání shromáždění řídí předseda společenství, pokud je výbor pak předseda výboru, případně místopředseda, není li předseda přítomen. Pokud to není možné, řídí jednání jiný pověřený člen výboru, anebo správce domu. ————————————————————————————–

(11) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. —————————————————————————————————————–

Strana šestá

(12) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.—————————————————————————-

(13) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy kjednotlivým projednávaným bodům. Zápis vyhotovuje a podepisuje předsedající. Pokud shromáždění určí, že zápis pořídí zapisovatel a zvolí zapisovatelem jinou osobu než předsedajícího, podepisuje zápis rovněž tento zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru nebo u správce domu. ————————————————

Čl. VI.
Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. Statutární orgán společenství může navrhnout v písemné formě, aby vlastníci jednotek rozhodli o určité záležitosti mimo zasedání také, pokud je to z jiných důvodů naléhavě potřeba. ——————————————————————-

(2) Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta činí nejméně patnáct dní.————————————————————————————————————-

(3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.—————

(4) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže zákon nebo stanovy určují pro dané rozhodnutí vyšší většinu hlasů. Mění-li se však vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.———–

(5) Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení navrhl. ————————

Čl. VII
Předseda společenství vlastníků

(1) Shromáždění může zvolit místo výboru předsedu společenství vlastníků. Ke zvolení předsedy není potřeba měnit stanovy. Předseda společenství nemusí být členem společenství, to je nemusí být vlastníkem jednotky v domě, pro které společenství vzniklo. ————————————————–

(2) Předseda společenství vlastníků:——————————————————————————– plní funkci výkonného a statutárního orgánu společenství a tedy řídí společenství a činí za společenství právní jednání navenek,———————————————————————————————– je volen a odvolávám shromážděním stejným způsobem a stejnou většinou jako se volí výbor,———-

Strana sedmá

vykonává pravomoc, působnost, plní úkoly a má povinnosti v rozsahu, v jakém jinak přísluší podle zákona výboru.——————————————————————————————————–

(3) Funkční období předsedy společenství vlastníků je 5 let počíná dnem jeho zvolení. Předsedovi společenství vlastníků může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje shromáždění.

(4) Prvním předsedou společenství byl zvolen pan Ing. Vítězslav Střílka, narozený 31.3.1961, r.č. 610331/0367, bytem Opava, Předměstí, Jaselská 29a, 746 01. ———————————————

Čl. VIII
Pravidla pro členství ve volených orgánech společenství

(1) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.———————————————————————————————-

(2) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. ————————

(3) Člen voleného orgánu společenství může být volen opětovně, může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním a může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem nebo shromáždění vlastníků jednotek prostřednictvím správce. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.———————————————————————————————–

Čl. IX
Vznik členství, evidence členů společenství

(1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká :———————————————— a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství, ———————————————————————-

b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství. ————————————————————————————-

(2) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně. ————————————————————————————–

(3) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník – člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná. ————–

(4) Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí

Strana osmá

prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění. ——————————————————————————————-

Čl. X
Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, způsob jejich uplatňování.

(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu.————————————————————–

(2) Vlastník jednotky je povinen udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

(3) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak. ——————–

(4) Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo ti, kterým umožnil do domu přístup. ——————————————————————————–

(5) Vlastník jednotky nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem společenství vlastníků jednotek. —————————

(6) Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky, nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo správce domu alespoň 3 dny předem. Vlastník jednotky dále je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot. —————————————————————

(7) Vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. ———————————————-

(8) Vlastník jednotky – člen společenství má, kromě práv uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, zejména právo:—————————————————————————– a) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek občanským zákoníkem a těmito stanovami, —————————————————————————————–

b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, ——————— c) volit a být volen do orgánů společenství, —————————————————————— d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a

k odstranění nedostatků v jejich činnosti, —————————————————————- e) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,
f) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění,

do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky. —————————————————————————-

(9)
ustanoveních občanského zákoníku, zejména povinnost:—————————————————–

Vlastník jednotky – člen společenství má, kromě povinností uvedených v příslušných

Strana devátá

a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu občanským zákoníkem a těmito stanovami, —————————————————————————- b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, ———————————————–

c) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
d) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, ————————— e) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu může vlastník provádět jen se souhlasem společenství vlastníků jednotek. Úpravy jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět

jen na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,
f) oznamovat bez zbytečného odkladu správci domu všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v

takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.—————————————————-

(10) Vlastník jednotky má povinnost oznámit a doložit bez zbytečného odkladu, nejpozději ale do 7 dnů, ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím správce domu termín nabytí nebo pozbytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro změnu v seznamu členů společenství (adresa, telefon, e-mail). ——————————————————————————————————

(11) Na návrh společenství vlastníků jednotek nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.——–

Čl. XI
Zánik členství ve společenství

(1) Členství ve společenství zaniká: —————————————————————————— a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky, —————————————————— b) úmrtím člena společenství – fyzické osoby, ————————————————————- c) zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví, ———————– d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství, ——————————————— e) dalšími způsoby, pokud to stanoví právní předpis. —————————————————–

(2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství. ——

Čl. XII
Hospodaření společenství a způsob nakládání s
jeho majetkem

(1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále sfinančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství. ————————————————————————

Strana desátá

(2) Společenství je povinno hospodařit s majetkem, který nabude, pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo předseda společenství vlastníků může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak. —-

(3) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. ———————————————————————————————————-

(4) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.——————–

(5) Sdruží-li se společenství s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.——————————–

Čl. XIII
Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

(1) Příspěvky na správu domu a pozemku (fond oprav) platí členové společenství poměrově podle majetkových podílů v celkové měsíční výši stanovené rozhodnutím společenství na účet společenství. Zálohy na úhradu za služby platí členové společenství v částkách stanovených shromážděním, popř. správcem domu, pokud je tomuto zmocněn smlouvou o vedení účetnictví a správě domu, na účet společenství. ———————————————————————————————————–

Příspěvky na správu domu a pozemku (fond oprav) a zálohy na úhradu za služby jsou splatné k dvacátému dni daného kalendářního měsíce.———————————————————————-

(2) Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor, popř. správcem domu, pokud je tomuto zmocněn smlouvou o vedení účetnictví a správě domu, jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 15.6 následujícího kalendářního roku v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný nejpozději do 30.6 následujícího kalendářního roku. —————————————————————————–

Způsob

 1. a)  fond oprav: podle majetkových podílů na společných částech domu
 2. b)  vedení účetnictví a správa domu: rovnoměrně na jednotky——————————————-
 3. c)  vodné a stočné: ———————————————————————————————-
  • –  poměrově podle podružných vodoměrů. pokud jsou vodoměry osazeny ve všech jednotkách,—————————————————————————————
  • –  poměrově podle osoboměsíců a ročních směrných čísel, pokud vodoměry nejsou osazeny ve všech jednotkách,——————————————————————–
  • –  kombinací z odečtů vodoměrů a osoboměsíců, pokud bude uzavřena písemná dohoda mezi všemi vlastníky jednotek——————————————————————
 4. d)  elektro (osvětlení) společných prostor: podle osoboměsíců—————————————–
 5. e)  komíny – kontrola spalinových cest: na jednotky podle fakturace dodavatele služby
 6. f)  společná televizní anténa: rovnoměrně na jednotky————————————————
 7. g)  případné další služby: poměrově podle majetkových podílů na společných částech domu

rozúčtování nákladů:————————————————————————————–

Strana jedenáctá

(3) V případech kdy nebude možno udělat odečet vodoměrů nebo rozdělovačů topných nákladů v jednotce z důvodu nezpřístupnění nebo poruchy, bude spotřeba stanovena takto:————————- u vodoměrů podle průměru spotřeb v jednotce (m3) v minulých letech s ohledem na počet osoboměsíců. Pokud nebude možno takto stanovit spotřebu (změna majitele apod.) bude spotřeba stanovena jako součin ročního směrného čísla (vyhl.428-2001Sb.) a osoboměsíců.

 1. a)  u rozdělovačů topných nákladů bude spotřební (měřená) složka stanovena podle průměru spotřeby tepla na 1m2 otápěné plochy v domě.———————————————————
 2. b)  ve zvláštních případech (porucha jen 1 vodoměru, apod.) může výbor stanovit jiný způsob stanovení roční spotřeby vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů v bytě. ———————–

(4) Nevyčerpaný zůstatek ročních záloh na fond oprav se sjednotlivými členy společenství nevypořádává (ani při-změně vlastníka jednotky) a převádí se do následujícího roku. Shromáždění společenství může rozhodnout o vyplacení části fondu oprav všem vlastníkům jednotek poměrově podle majetkových podílů na společných částech domu.——————————————————

(5) Rozpočet (plán oprav, včetně financování) se sestavuje na období jednoho kalendářního roku. Návrh rozpočtu na nastávající kalendářní rok vypracuje výbor a předloží jej shromáždění ke schválení do konce předcházejícího roku. Shromáždění návrh rozpočtu, případně doplní, upraví a schválí. Shromáždění může některá rozhodnutí k realizaci přenést na výbor (předsedu společenství vlastníků).

Čl. XIV
Zrušení a zánik společenství

(1) Společenství vlastníků se ruší dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.—-

Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství vlastníků zrušit, pokud bylo založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. V takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a pro příspěvky na ni.————————-

(2) Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.——————————————–

(3) Společenství zaniká dnem výmazu z rejstříku společenství vlastníků jednotek.————————-

*****

IV.

Ve smyslu ustanovení § 70 a 70a notářského řádu činí notář toto vyjádření.——————

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do rejstříku společenství. ——————————–

Strana dvanáctá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi schválen a poté jimi přede mnou vlastnoručně podepsán. —————————————————————————-

Ing. Vítězslav Střílka, v.r. Lukáš Malík, v.r. Kateřina Urbanová, v.r.

L.S. JUDr. Hana Staníčková notářka v Opavě

Hana Staníčková, v.r. notářka

.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Stejnopis byl vyhotoven dne 29. 03. 2022 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: